پمفلت آموزشي چيست؟


پمفلت نوعي رسانه آموزشي است . در ابعاد كاغذ A4تهيه ميشود و به طور معمول در سه ستون تنظیم می گردد.

اين رسانه مي تواند آموزشي ، هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشد وبه دلیل حجم كم ، در وقت خواننده صرفه جویی می گردد. 

 پمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيري براي جلسات گروهي و آموزشهاي فردي مورد استفاده قرار می گیرد . به عنوان يك ياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشي عمل مي كند .

اين رسانه را در مكان ها ي عمومي و به هنگام در خواست افراد ميتوان به آنها ارائه نمود .

موضوعات عمده مورد بررسي در اين رسانه عبارت است از : 1- بيماريها 2- معرفي وسايل و روشها 3- رفتار هاي بهداشتي

اصول كلي تهيه اين رسانه عبارت است از :

_منطبق بودن مطالب و تصاوير با شرايط محلي موجود

–استفاده از تصاوير و رنگهاي جالب

 –بر خورداري از زبان

_ساده و قابل فهم براي گروه هدف مورد نظر پمفلت

 –داشتن پيامهايي كه مي بايست كوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد .

رسانه پمفلت در سه قسمت 1- روي جلد 2- صفحات داخلي 3- صفحه پشت جلد بررسي ميشود .


صفحه روي جلد :

- نام و نشان ساز مان تهيه كننده قيد ميشود .

- عنوان نشريه قيد ميشود .

- تصوير متناسب با موضوع ، طرح ميشود .

- نام فرد ، واحد يا مركز تهيه كننده ، قيد ميشود .

- نام ناشر ، شماره و تاريخ انتشار ( براي زمان انتشار نهائي ) قيد ميشود .

- گروه هدف هر پمفلت بهتر است قيد شود.


صقحات داخلي :

- با نام خدا آغاز ميشود .

- در مقدمه اهميت موضوع قيد ميشود .

- از تصاوير مناسب با شرايط محلي استفاده ميشود .

- از تنوع رنگ استفاده ميشود .

- ادبيات به كار رفته ، ساده و قابل فهم مي باشد .

- پيامها كوتاه بوده و براي گروه هدف پمفلت مفهوم مي باشد .

- اگر موضوع بررسي يك بيماري باشد موادر زير رعايت ميشود .

- معرفي كلي بيماري

- راه هاي سرايت يا ابتلا به بيماري

- پيش گيري و درمان بيماري

- اگر موضوع پمفلت ، طريقه استفاده از وسايل و يا روشها باشد ، موارد زير رعايت ميشود .

           - زمان استفاده

 - مكان استفاده از وسيله

- مدت استفاده از وسيله يا روش

- طرز تهيه يا استفاده و تاثيرات وسيله يا روش

- اگر موضوع پمفلت بررسي رفتار باشد ، موارد زير رعايت ميشود .

- فايده يا ضرر رفتار مورد نظر .


صفحه پشت جلد پمفلت :

- در صورت نياز از هشدار يا شعار ، آيه ، روايت يا نقل قول ( يكي يا چند مورد ) استفاده ميشود .


 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-5 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ